บัตรกดเงินสด ธนชาต FLASH Card

0
311


: ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ในปีถัดไป เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 20,000 บาท ในรอบ 12 เดือน
 • รับเงินคืน 1%**
  รับเงินคืน 1%** ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก
  สำหรับการใช้จ่าย 15,000 บาท/รอบบัญชี โดยไม่มีกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ

บัตรกดเงินสด ธนชาต FLASH Card

สมัครบัตร

Credit card Detail : 
ธนาคาร : ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร : Cash Card
Life Style : บัตรกดเงินสดอเนกประสงค์

รายได้ขั้นต่ำ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ระยะปลอดดอกเบี้ย
20,000   28% ฟรี ฟรี

จุดเด่นและสิทธิประโยชน์

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ

  ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร

  ท่านสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ได้สูงสุด 100% ของวงเงินที่ได้รับ โดยยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายของท่านแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินบัตรที่ท่านได้รับ
  หมายเหตุ
  ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง และยอดเบิกเงินสดต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อครั้ง
 • เบิกเงินสดจากเครื่อง ATM ได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
  ท่านสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้จากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool ทั่วประเทศ และเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย Cirrus ทั่วโลก
 • อัตราดอกเบี้ยของลูกค้าจะลดลงทุกปี
  อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตาม
 • เงื่อนไขดังนี้
  -ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ
  -มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  -มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
  -ไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้อง ชำระทันที (Past Due Amount)”
 • หมายเหตุ
  -ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตร มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
  -อัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า(อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25 %ต่อปี)
  -อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว
  -ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตรดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
  -หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ย ในอัตราปกติทันที
 • ชำระเงินคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดค้างชำระหรือขั้นต่ำ 500 บาท
  ท่านสามารถเลือกชำระเงินคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดค้างชำระ หรือ 500 บาท แล้วแต่จำนวนใด สูงกว่าตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) ในช่อง “ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระทั้งหมด (Total Minimum-Payment Due)” นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกชำระเงินเต็มจำนวนตามที่ระบุใน ใบแจ้งยอดบัญชีช่อง “ยอดเงินรวมที่เรียกเก็บ (Outstanding Balance)” ซึ่งจะมีผลให้ยอดค้างชำระ ของท่านเป็นศูนย์ และสามารถใช้บัตรได้เต็มวงเงินอีกครั้ง หรือท่านจะเลือกชำระเพียงบางส่วน ได้มากน้อยตามคว่ามต้องการ โดยไม่น้อยกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ
 • คะแนนสะสม FLASH REWARDS
  ท่านจะได้รับคะแนนสะสม FLASH REWARDS จากทุกการทำรายการผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาตFLASH
  เพื่อใช้แลกรับบัตรกำนัล ของรางวัลหรือเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  ทุกการทำรายการผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการในประเทศหรือต่างประเทศ
  ทุกๆ 100 บาท จะได้รับคะแนนสะสม FLASH REWARDS 1 คะแนน
  -คะแนนสะสม FLASH REWARDS ทุก 50 คะแนน สามารถแลกเป็นเงินคืนเข้าบัญชีบัตรได้ 10 บาท
  -คะแนนสะสมจะมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการสรุปยอดบัญชีแต่ละรอบ
  -คะแนนขั้นต่ำสำหรับการแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และลูกค้า ต้องมีสถานะปกติเท่านั้น
  หมายเหตุ :
  ในกรณีที่บัตรหมดอายุ ปิดบัตร หรือยกเลิกบัตร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คะแนนสะสมจะหมดอายุลงทันที
  การนำคะแนนสะสม
  แลกเงินคืนเข้าบัญชี หรือของกำนัลใดๆจะต้องกระทำก่อนบัตรหมดอายุ ปิดบัตร หรือยกเลิกบัตร โดยท่านสามารถ ตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านได้ จากใบแจ้งยอดบัญชีบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH ของท่าน หรือติดต่อ Thanachart Contact Center โทร. 1770 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คิดดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง
  ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย โดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิกคูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ
  การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1: อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
2: พนักงานประจำ ( อายุงาน 1 ปี )
3: เจ้าของกิจการ ( อายุกิจการ 3 ปี )
4: รายได้รวมขั้นตํ่า 20,000 บาท / เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร :

1: สำเนาบัตรประชาชน
2: สำเนาทะเบียนบ้าน
3: สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
( รายได้ๆ ทุกเดือนไม่เท่ากันใช้สลิป 3 – 6 เดือน)
4: สำเนาทะเบียนการค้า
5:บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Up Book )
6: สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก

เลือกสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ทุกสถาบันการเงิน เพื่อเช็คโอกาสอนุมัติ ผ่านเว็บไซต์ CREDIT-2U